Deze website gebruikt cookies

Functionele cookies

Analytische cookies

Marketing cookies

Privacy verklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met VoetbalAssist B.V.  kvk 64170616


Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Voorbeeld: U vraagt een domeinnaam aan, hiervoor moeten wij uw persoonsgegevens opgeven bij de uitvoerende partij die de registratie verzorgt, anders kunnen wij de domeinnaam niet registreren.

DOELEINDEN VAN GEBRUIK
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat VoetbalAssist B.V. in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. VoetbalAssist B.V. gebruikt uw persoonsgegevens voor:

het verlenen van toegang tot onze website;
het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
het versturen van een nieuwsbrief indien u hierom verzoekt;
het kunnen leveren van een online demo indien u hierom verzoekt
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
het met u contact opnemen voor offertes of showroom bezoeken
relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website via Google Analytics;
het bepalen van strategie en beleid;

OMSCHRIJVING VAN DE PERSOONSGEGEVENS
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

NAW-gegevens;
e-mailadres;
functie binnen de vereniging
telefoonnummer;
technische browserinformatie;
cookie ID;
klik- en surfgedrag;
 
BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

VERTROUWELIJKHEID & VERSTREKKING AAN DERDEN
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Partijen welke toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zijn:

Eigen mailprogramma: In verband met het inschrijfformulier voor onze nieuwsbrief
Google Analytics: Voor het verzamelen van bezoekers statistieken
 
GEGEVENSBEVEILIGING
VoetbalAssist B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. De handleiding tot de cilinders in onze sloten delen we om veiligheidsredenen niet online maar liggen wel ter inzage bij ons op kantoor klaar.

COOKIES
Op deze website worden cookies gebruikt om website statistieken bij te houden. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VoetbalAssist B.V. of die van een derde partij.

Onze Cookie beleid is hier te vinden: https://www.voetbalassist.nl/Cookieverklaring/

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES VAN DERDEN
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

UW WETTELIJKE RECHTEN
U mag VoetbalAssist B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u VoetbalAssist B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het e-mailformulier, ons een e-mail te sturen via het op onze contactpagina vermelde e-mailadres, of door telefonisch contact met ons op te nemen via het op onze contactpagina vermelde telefoonnummer tijdens de op diezelfde pagina vermelde tijden.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.